โฆษณา

Thailand Golf Tours
List your Thailand travel business

โฆษณา

Advertise your Thailand travel business.
free listing of your Asia vacation rentals home.

วันหยุดของกัมพูชา

วันที่ 1วันขึ้นปีใหม่สากล

วันที่ 7มกราคม วันชัยชนะต่อระบบ พล พต เขมรแดง

วันขึ้น 15เดือนสาม ทางจันทรคติ วันมาฆบูชา

วันที่ 8มีนาคม วันสตรีสากล

วันที่ 14-16เมษายน วันขึ้นปีใหม่ขแมร์

วันที่ 1พฤษภาคม วันแรงงาน

วันที่ 10พฤษภามคม วันพืชมงคล

วันที่13-15พฤษภาคม วันพระราชพิธีบุญเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระบรมนาถนโรดม สีหนุ

วันขึ้น15ค่ำเดือนหก ทางจันทรคติ วันวิสาขบูชา

วันที่ 18มิถุนายน วันพระราชพิธีบุญเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระมหากษัตรียะพระวรราชมารดานโรดมมุนีนาถสีหนุ

วันที่ 24กันยายน วันรัฐธรรมนูญ

วันที่ 22-24ตุลาคม เทศกาลวันสาร์ท

วันที่ 29ตุลาคม วันพระราชพิธีงานวันครองราชสมบัติของพระบาทสมเด็จพระบรมนาถนโรดมสีหมุนีพระมหากษัตริย์แห่งอาณาจักรกัมพูชา

วันที่ 31ตุลาคม วันพระราชพิธีบุญเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระวรบิดาสมเด็จพระนโรดมสีหนุ

วันที่ 9พฤศจิกายน วันเอกราช

วันที่ 11-13พฤศจิกายน ประเพณีบุญอมตูก (งานแข่งเรือ)

วันที่ 10ธันวาคม วันสิทธิมนุษยชนโลก

แชร์

โฆษณา

List your Thailand travel business
Advertise your Thailand travel business.

โฆษณา

free listing of your Asia vacation rentals home.
Thailand Golf Tours