โฆษณา

Thailand Golf Tours
advertise here

โฆษณา

List your Thailand travel business
ThailandGuide24 - travel website

วันหยุดของกัมพูชา

วันที่ 1วันขึ้นปีใหม่สากล

วันที่ 7มกราคม วันชัยชนะต่อระบบ พล พต เขมรแดง

วันขึ้น 15เดือนสาม ทางจันทรคติ วันมาฆบูชา

วันที่ 8มีนาคม วันสตรีสากล

วันที่ 14-16เมษายน วันขึ้นปีใหม่ขแมร์

วันที่ 1พฤษภาคม วันแรงงาน

วันที่ 10พฤษภามคม วันพืชมงคล

วันที่13-15พฤษภาคม วันพระราชพิธีบุญเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระบรมนาถนโรดม สีหนุ

วันขึ้น15ค่ำเดือนหก ทางจันทรคติ วันวิสาขบูชา

วันที่ 18มิถุนายน วันพระราชพิธีบุญเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระมหากษัตรียะพระวรราชมารดานโรดมมุนีนาถสีหนุ

วันที่ 24กันยายน วันรัฐธรรมนูญ

วันที่ 22-24ตุลาคม เทศกาลวันสาร์ท

วันที่ 29ตุลาคม วันพระราชพิธีงานวันครองราชสมบัติของพระบาทสมเด็จพระบรมนาถนโรดมสีหมุนีพระมหากษัตริย์แห่งอาณาจักรกัมพูชา

วันที่ 31ตุลาคม วันพระราชพิธีบุญเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระวรบิดาสมเด็จพระนโรดมสีหนุ

วันที่ 9พฤศจิกายน วันเอกราช

วันที่ 11-13พฤศจิกายน ประเพณีบุญอมตูก (งานแข่งเรือ)

วันที่ 10ธันวาคม วันสิทธิมนุษยชนโลก

แชร์

โฆษณา

Thailand Golf Tours
List your Thailand travel business

โฆษณา

advertise here
ThailandGuide24 - travel website